Google+

دستگاه برش لیزر تمام کاور

پوشش حفاظتی در این مدل دستگاه برش لیزر به صورت کامل است در نتیجه از آسیب فیزیکی به اپراتور جلوگیری میشود.

 

 

دارای 2 درب در قسمت جلو و قسمت چپ دستگاه میباشد.درب سمت چپ جهت بارگیری و تخلیه ورق و درب جلو جهت تنظیم دستگاه توسط اپراتور میباشد.در نتیجه بین دستگاه و اپراتور تعامل بسیار وجود دارد.

 

مشخصات فنی:

 

 

 

 

پروفیل خمکن

 

        

پرس برک

 

نورد ورق